G-Q9ZS0KKMQB

Yhdistyksen säännöt

Sinun seurakuntayhdistys Ry:n säännöt

Voimassaolevat säännöt: 28.10.2022 08:55:27 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Sinun seurakuntayhdistys ry ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppula. 

2§ Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnonkatastrofien ja suuronnettomuuksien uhrien sekä vähävaraisten ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja pyrkiä parantamaan heidän elämänlaatuaan. Yhdistyksen toiminta käsittää avustuskohteita koti- ja ulkomailla. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- harjoittaa humanitääristä avustustoimintaa kohderyhmilleen 
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja 
- järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä illanviettoja 
- harjoittaa tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa 
- toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa
 - toimii muilla vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi. 

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi - hakea ja ottaa vastaan avustuksia - hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta - järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. 

3§ Jäsenet Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

4§ Jäsenen oikeudet Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

5§ Jäsenen velvollisuudet Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. 

6§ Jäsenen eroaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai Sivu: 2(3) ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

7§ Jäsenen erottaminen Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

8§ Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kukin yksin. 

10§ Tilikausi Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle. 

12§ Yhdistyksen kokoukset Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus 
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan Sivu: 3(3) 
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

13§ Päätöksentekojärjestys Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

14§ Ylimääräinen kokous Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

15§ Kokouskutsutapa Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta - kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 

16§ Sääntöjen muuttaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

17§ Yhdistyksen purkaminen Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
Etsi